Ochrana osobných údajov

REBIOP, s.r.o., SNP 51/2298, 95301 Zlaté Moravce, IČO: 44298684
ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti
a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby
o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
pod názvom

 ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel spracovania osobných údajov v evidencii klientov – predĺženie záručnej doby výrobkov praktik:
V rámci činností dochádza k spracovaniu osobných údajov v evidencie klientov, za účelom predĺženia záručnej doby pri výrobkoch praktik.
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby uplatňujúce si predlženie záručnej doby
Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email, informácie o výrobku, informácie o predajnom mieste
Právny základ spracovania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
Kategórie príjemcov: nesprístupňujeme
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov: osobné údaje budú vymazané po ukončení predĺženej záruky
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Účel spracúvania osobných údajov:
Plnenie zmluvného vzťahu, správa zákazníckeho účtu, ponuka našich produktov, ochrana našich práv, majetku či bezpečia, alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb, účtovné a daňové účely.
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje pre účely plnenia zmluvného vzťahu, účtových a daňových účelov a plnenia ostatných právnych povinností nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.
Zoznam osobných údajov:
Identifikačné a adresné údaje: firma, fakturačná a/alebo doručovacia adresa, sídlo podnikania, IČO, DIČ, meno, priezvisko kontaktnej osoby a elektronické kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
§ 13 ods. 1 písm. b), f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Kategórie príjemcov:
subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy, orgány verejnej moci).
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (5 rokov), po dobu nevyhnutnú k plneniu právnej povinnosti (účtovné doklady a daňové doklady 10 rokov).
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Kamerový systém
Pri návšteve vás pri vstupe informujeme o skutočnosti, že priestory sú monitorované kamerovým systémom so záznamom z dôvodu nášho oprávneného záujmu na účely ochrany majetku našej spoločnosti a ďalších osôb a prípadne ako dôkaz v prípade incidentu. Záznamy z kamier sú archivované 7 dní.

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných údajov - Právo na vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - Právo na prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR.
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Spoločnosť REBIOP, s.r.o. prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

Právne predpisy i naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu: zo@eurotrading.sk. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.